top of page
20140624_203222.jpg

DET MODERNE FRONNINGEN

Etter krigen har folketallet gradvis gått nedover til ca. 15 fastboende i 2007. Frønningen grendalag som ble stiftet i 1991, har gjort en stor innsats for å bevare Frønningen som et levende bygdesamfunn, på tross av det lave innbyggertallet. Skog- og sagbruksdriften som var næringsgrunnlaget for det tradisjonelle bygdesamfunnet gjennom mer enn 400 år, kunne ikke lenger gi lønnsomme arbeidsplasser. En del nye virksomheter ble startet opp på 90- tallet.

 

Fra 1998 drev Frønningen Turistservice restaurant og landhandel nede ved sjøen, men dette er nå nedlagt. Det ble på 90-tallet også etablert virksomheter innen blåskjellnæringen, men dette ble ingen suksess. Eiendommen startet med jaktutleie tidlig på 90-tallet, noe som etter betydelige investeringer, viste seg å bli en vellykket virksomhet. Eieren ønsker nå, via sitt firma Frønningen Skog, å videreutvikle eiendommen innen reiselivsnæringen.

 

Aktiviteter både i høy- og lavsesong er aktuelt. Frønningen har en betydelig historie som bostedet til kunstneren Knut Rumohr. I denne sammenheng kan det være en mulighet for utleie av hus til kunstnere på gunstige vilkår. I tillegg har Frønningen Skog prøvd seg på produksjon av spesialvirke av en del av det gamle furutømmeret som fortsatt finnes på stedet. Dette var vellykket og ga nyttig erfaring å bygge videre på.  

Frønningen er i dag den største skogeiendommen på Vestlandet med et samlet areal på ca. 60 000 dekar. Av disse er ca. 50 000 dekar skog. På Frønningen er det mulig å besøke bla. hovedhuset, det gamle sagbruket Gamlesagi og gårdsmuseet som består av gamle sognehus, samlet av kunstneren Knut Rumohr. Fra fergen mellom Kaupanger og Gudvangen er det mulig å gå/kjøre i land på Frønningen på forespørsel. Men husk å avtale henting med fergen på veg hjem igjen!

bottom of page